مرکز داده لیزینگ اقتصاد نوین

اجرای طرح بازسازی مرکز داده لیزینگ اقتصاد نوین

 

ویژگی های پروژه:

  1. طراحی و بازسازی بدون هیچ قطعی در سیستم
  2. استفاده از تجیرات موجود در زمان جا به جای
  3. بدون هیچ گونه خرالی و صدمه به تجهیزات