با سلام امروز با تنظیم داخلی برای تلفن های سیسکو سری 7941 در خدمت شما هستیم. همان طور که گفتیم برای این کار ابتدا باید فرم ور مورد نیاز را نصب کنیم که آمورش ار اینجا قابل استفاده است.

ابتدا باید داخل های مورد نطر را درون ایزابل بسازیم. سپس یک فایل به نام SEP{MacAddress}.cnf.xml بسازید و کد های زیر را درون آن قرار دهید.

 

<device>
  <deviceProtocol>SIP</deviceProtocol>
  <sshUserId>cisco</sshUserId>
  <sshPassword>cisco</sshPassword>
  <ipAddressMode>0</ipAddressMode>

  <devicePool>
    <dateTimeSetting>
      <dateTemplate>D/M/Ya</dateTemplate>
      <timeZone>GMT Standard/Daylight Time</timeZone>
      <ntps>
        <ntp>
          <name>#IP ADDRESS OF AN NTP SERVER#</name>
          <ntpMode>Unicast</ntpMode>
        </ntp>
      </ntps>
    </dateTimeSetting>

    <callManagerGroup>
      <members>
        <member priority="0">
          <callManager>
            <ports>
              <ethernetPhonePort>2000</ethernetPhonePort>
              <sipPort>#SIP PORT NUMBER FROM YOUR ASTERISK SERVER#</sipPort>
            </ports>
            <processNodeName>#IP ADDRESS OF YOUR ASTERISK SERVER#</processNodeName>
          </callManager>
        </member>
      </members>
    </callManagerGroup>
  </devicePool>

  <sipProfile>
    <sipProxies>
      <registerWithProxy>true</registerWithProxy>
    </sipProxies>
    <sipCallFeatures>
      <cnfJoinEnabled>true</cnfJoinEnabled>
      <rfc2543Hold>false</rfc2543Hold>
      <callHoldRingback>2</callHoldRingback>
      <localCfwdEnable>true</localCfwdEnable>
      <semiAttendedTransfer>true</semiAttendedTransfer>
      <anonymousCallBlock>2</anonymousCallBlock>
      <callerIdBlocking>2</callerIdBlocking>
      <dndControl>0</dndControl>
      <remoteCcEnable>true</remoteCcEnable>
    </sipCallFeatures>

    <sipStack>
      <sipInviteRetx>6</sipInviteRetx>
      <sipRetx>10</sipRetx>
      <timerInviteExpires>180</timerInviteExpires>
      <timerRegisterExpires>3600</timerRegisterExpires>
      <timerRegisterDelta>5</timerRegisterDelta>
      <timerKeepAliveExpires>120</timerKeepAliveExpires>
      <timerSubscribeExpires>120</timerSubscribeExpires>
      <timerSubscribeDelta>5</timerSubscribeDelta>
      <timerT1>500</timerT1>
      <timerT2>4000</timerT2>
      <maxRedirects>70</maxRedirects>
      <remotePartyID>true</remotePartyID>
      <userInfo>None</userInfo>
    </sipStack>

    <autoAnswerTimer>1</autoAnswerTimer>
    <autoAnswerAltBehavior>false</autoAnswerAltBehavior>
    <autoAnswerOverride>true</autoAnswerOverride>
    <transferOnhookEnabled>false</transferOnhookEnabled>
    <enableVad>false</enableVad>
    <preferredCodec>g711ulaw</preferredCodec>
    <dtmfAvtPayload>101</dtmfAvtPayload>
    <dtmfDbLevel>3</dtmfDbLevel>
    <dtmfOutofBand>avt</dtmfOutofBand>
    <alwaysUsePrimeLine>false</alwaysUsePrimeLine>
    <alwaysUsePrimeLineVoiceMail>false</alwaysUsePrimeLineVoiceMail>
    <kpml>3</kpml>
    <natEnabled>false</natEnabled>
    <phoneLabel>#PHONE NAME#</phoneLabel>
    <stutterMsgWaiting>0</stutterMsgWaiting>
    <callStats>false</callStats>
    <silentPeriodBetweenCallWaitingBursts>10</silentPeriodBetweenCallWaitingBursts>
    <disableLocalSpeedDialConfig>false</disableLocalSpeedDialConfig>
    <startMediaPort>#RTP START PORT#</startMediaPort>
    <stopMediaPort>#RTP END PORT#</stopMediaPort>

    <sipLines>
      <line button="1">
        <featureID>9</featureID>
        <featureLabel>#EXT NUM#</featureLabel>
        <proxy>USECALLMANAGER</proxy>
        <port>#SIP PORT#</port>
        <name>#EXT NUM#</name>
        <displayName>#EXT NAME#</displayName>
        <autoAnswer>
          <autoAnswerEnabled>2</autoAnswerEnabled>
        </autoAnswer>
        <callWaiting>3</callWaiting>
        <authName>#SIP AUTH NAME#</authName>
        <authPassword>#8 CHAR PASSWORD#</authPassword>
        <sharedLine>false</sharedLine>
        <messageWaitingLampPolicy>1</messageWaitingLampPolicy>
        <messagesNumber>#VM NUM#</messagesNumber>
        <ringSettingIdle>4</ringSettingIdle>
        <ringSettingActive>5</ringSettingActive>
        <contact>#EXT NUM#</contact>
        <forwardCallInfoDisplay>
          <callerName>true</callerName>
          <callerNumber>true</callerNumber>
          <redirectedNumber>false</redirectedNumber>
          <dialedNumber>true</dialedNumber>
        </forwardCallInfoDisplay>
      </line>

      <line button="2">
        <featureID>9</featureID>
        <featureLabel>#EXT NUM#</featureLabel>
        <proxy>USECALLMANAGER</proxy>
        <port>#SIP PORT#</port>
        <name>#EXT NUM#</name>
        <displayName>#EXT NUM#</displayName>
        <autoAnswer>
          <autoAnswerEnabled>2</autoAnswerEnabled>
        </autoAnswer>
        <callWaiting>3</callWaiting>
        <authName>#SIP AUTH NAME#</authName>
        <authPassword>#8 CHAR PASSWORD#</authPassword>
        <sharedLine>false</sharedLine>
        <messageWaitingLampPolicy>1</messageWaitingLampPolicy>
        <messagesNumber>#VM NUM#</messagesNumber>
        <ringSettingIdle>4</ringSettingIdle>
        <ringSettingActive>5</ringSettingActive>
        <contact>#EXT NUM#</contact>
        <forwardCallInfoDisplay>
          <callerName>true</callerName>
          <callerNumber>true</callerNumber>
          <redirectedNumber>false</redirectedNumber>
          <dialedNumber>true</dialedNumber>
        </forwardCallInfoDisplay>
      </line>
    </sipLines>

    <voipControlPort>#SIP PORT#</voipControlPort>
    <dscpForAudio>184</dscpForAudio>
    <ringSettingBusyStationPolicy>0</ringSettingBusyStationPolicy>
    <dialTemplate>dialplan.xml</dialTemplate>
  </sipProfile>

  <commonProfile>
    <phonePassword></phonePassword>
    <backgroundImageAccess>true</backgroundImageAccess>
    <callLogBlfEnabled>1</callLogBlfEnabled>
  </commonProfile>

  <loadInformation>SIP41.9-4-2SR3-1S</loadInformation>
  <vendorConfig>
    <disableSpeaker>false</disableSpeaker>
    <disableSpeakerAndHeadset>false</disableSpeakerAndHeadset>
    <pcPort>0</pcPort>
    <settingsAccess>1</settingsAccess>
    <garp>0</garp>
    <voiceVlanAccess>0</voiceVlanAccess>
    <videoCapability>0</videoCapability>
    <autoSelectLineEnable>0</autoSelectLineEnable>
    <webAccess>0</webAccess>
    <spanToPCPort>1</spanToPCPort>
    <loggingDisplay>1</loggingDisplay>
    <loadServer></loadServer>
    <sshAccess>0</sshAccess>
  </vendorConfig>

  <versionStamp>001</versionStamp>
  <networkLocale>United_Kingdom</networkLocale>
  <networkLocaleInfo>
    <name>United_Kingdom</name>
    <uid>64</uid>
    <version>1.0.0.0-4</version> 
  </networkLocaleInfo>

  <deviceSecurityMode>1</deviceSecurityMode>
  <authenticationURL></authenticationURL>
  <servicesURL></servicesURL>
  <transportLayerProtocol>2</transportLayerProtocol>
  <certHash></certHash>
  <encrConfig>false</encrConfig>
  <dialToneSetting>2</dialToneSetting>
</device>

 

#IP ADDRESS OF AN NTP SERVER# —- ای پی NTP سرور که میتواند DC باشد

#SIP PORT FROM YOUR ASTERISK SERVER# — پورت SIP که پیشفرض 5060 است

#IP ADDRESS OF YOUR ASTERISK SERVER# — ای پی سرور ایزابل

#PHONE NAME# — نام تلفن که در بالای آن نمایش میدهد

#RTP START PORT# — شروع پورت مدیا که 10000 است

#RTP END PORT# — پایان پورت کدیا که 20000 است

#EXT NUM# — شماره داخلی

#SIP PORT# — پورت پروتکل SIP

#EXT NAME# — شماره داخلی

#SIP AUTH NAME# —- شماره داخلی

#8 CHAR PASSWORD# — رمز داخلی

#Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 + ده =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>