یک کابل کشی ساختاریافته، سیستمی کامل از کابل کشی و تجهیزات مربوط به آن است که یک زیرساخت ارتباطی کامل را فراهم می کند. این زیرساخت برای محدوده وسیعی از کاربردها مانند ارتباط های شبکه ای ، سرویس تلفن یا ارسال داده از طریق یک شبکه کامپیوتری، به کار می رود. این سیستم باید وابسته به ابزار نباشد.
ما نیز سیستم کابل کشی ساختاریافته را به نوبه خودمان تعریف می کنیم. این سیستم کابل کشی ساختاریافته در نقطه ای که خدمات رسان پایان می یابد، آغاز می شود. این نقطه علامت گذاری یا ابزار رابط شبکه است.
برای مثال در راه اندازی یک سیستم تلفن، خدمات رسان یک یا چند خط سرویس ، تهیه می کند (به ازای هر درخواست مشتری). این خدمات رسان، خطوط سرویس را در نقطه علامت گذاری متصل می کند.
هر سیستم کابل کشی ساختاریافته یکتاست. این به دلیل تفاوت در موارد زیر است:
• معماری ساختمانی که سیم کشی در آن انجام می گیرد؛
• سیم و اتصالات؛
• عملکرد تاسیسات کابل کشی؛
• انواع تجهیزاتی که کابل کشی پشتیبانی خواهد کرد–در حال حاضر و آینده؛
• پیکربندی سیستم نصب شده (ارتقا و مقاوم سازی)
• نیازمندی های مشتری
• ضمانت سازنده.
روش هایی که ما برای تکمیل و نگهداری تاسیسات سیم کشی ها استفاده می کنیم، نسبتا استاندارد هستند. به دلیل نیاز به اطمینان از کارایی قابل قبول سیستم در تنظیمات بسیار پیچیده، استانداردسازی این تاسیسات ضروری است.
صنعت سیم کشی آمریکا، موسسه استاندارد ملی آمریکا (ANSI) به همراه TIA/EIA را به عنوان مسئول سازمان برای فراهم کردن و نگهداری استانداردها و شیوه ها در این حرفه می پذیرد. یک سری از استانداردها را برای طراحی، نصب و نگهداری تاسیسات سیم کشی منتشر کرده است. اینها به اطمینان از یک تاسیسات سیم کشی مناسب کمک می کنند.
مزایای این استانداردها عبارتند از:
• ثبات طراحی و راه اندازی؛
• همخوانی با نیازهای فیزیکی و خط ارسال؛
• اساسی برای تست توسعه سیستم پیشنهادی و سایر تغییرات و
• مستندسازی یکنواخت.

استاندارد های کابل شبکه